Tamamlanmış Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları

 1. Muhittin Macit, Gazzâlî’nin Determinizmi Eleştirisi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 1995
 2. Akif Kurdoğlu, İbn Rüşd’te Fa‘âl Akıl İle İttisal Problemi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 1995
 3. Zeynep Yılmaz Gemuhluoğlu, İbn Sînâ’da Aşk Kavramı, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 1998
 4. Ömer Sönüksün, Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefelerinde Erdemli Olmayan Yönetim Biçimleri ve Demokrasi Karşılaştırması, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 1999
 5. Ayşe Demirkaynak, İbn Sînâ’nın Poetika’sı Üzerine Bir İnceleme, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2001
 6. M. İsmail Bağdatlı, Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Semere-i Şecere Tercümesinde Tabiat Felsefesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2001
 7. Hamide Yazılı, Gazzâlî’nin Alemin Kıdemi Meselesinde Filozofları Eleştirisi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim dalı, İstanbul 2001
 8. Abdullah Yormaz, Ebherî’nin Hidâyetü’l- Hikme’si ve Osmanlı- Türk Düşüncesindeki Yeri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim dalı İstanbul 2003.
 9. Betül Dişli, Fârâbi’de Ruhun Ölümsüzlüğü, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı İstanbul 2004
 10. Mehmet Demir, Ontolojik ve Epistemolojik Açıdan Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envâr’ı, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2005
 11. Fatma Nuriye Kurşunoğlu, İbn Sînâ’da Meâd, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2006
 12. Fatma Turğay, İbn Sînâ’nın Sembolik Hikayelerinde Ahlak Felsefesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul 2006
 13. Umut Kaya, Ebû Zeyd el-Belhî’nin Ahlâk Felsefesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2006
 14. Saliha Özdeğirmenci, İbn Miskeveyh’te Metafizik, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2006
 15. Emrullah Bulut, Katip Çelebi’nin Düşüncesinde Aklî İlimlerin Yeri ve Önemi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim dalı, İstanbul 2006
 16. Serap Kılıç, Philosophia Perennis Kavramı Açısından İbn Miskeveyh’in El-Hikmetü’l-Hâlide’si, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim dalı, İslam Felsefesi Bilim dalı, İstanbul 2007
 17. Mehmet Özturan, Fârâbî’nin Epistemolojisinde Kesinlik Problemi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2007
 18. Hümeyra Karagözoğlu, Küresel Ahlâk Düşüncesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul 2008
 19. Kamuran Gökdağ, Mehmed Emin el-Üsküdârî ve Telhîsu Tehâfüti’l-Hukemâ Adlı Eseri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim dalı, İslam Felsefesi Bilim dalı, İstanbul 2008
 20. Aişe Taban, Mustafa Namık Çankı’nın Büyük Felsefe Lügatı’nda Klasik İslam Felsefesiyle İrtibat Tarzı, İbn Sînâ Örneği, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı 2013.
 21. Esranur Oral, Leo Strauss’un İslam Siyaset Felsefesi Hakkındaki Görüşleri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı.
 22. Berra Kepekçi, Hüsâmeddin Hasan el-Kâtî’nin Îsâgûci Şerhi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı.
 23. Kübra Şenel, Fahreddin Razi’nin Düşüncesinde Eflatuncu İdeler, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı.
 24. Turgut Akyüz, Ebûbekir Zekeriyâ Râzî’nin Metafiziği, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı 2011.

Devam Eden Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları

1. Ayşe Kasımoğlu, Zihnî Varlık Kavramının İbn Sînâ Felsefesindeki Temelleri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı

2.Abdul Auwal Sidi, Akılcılık ve Aydınlanma Bağlamında İbn Rüşd’ün Felsefe Tasavvuruna Modern Yaklaşımlar,M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi Bilim Dalı.

3. Merve Yapar, İbn Sina’da Haz Kavramı, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Felsefesi Bilim Dalı.

4. Abdullah Çakır, Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal Adlı Eserinde Grek Filozofları, Tarih Yazıcılığı Açısından Bir İnceleme,M.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü, İslâm Felsefesi Bilim Dalı.

5. Fatma Hızıroğlu, İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Osmanlıca Ahlâk Literatüründe Modern Ahlâk Felsefesinin Yansıma ve Etkileri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Felsefesi Bilim Dalı.