Tamamlanmış Doktora Tez Danışmanlıkları

 1. Kemal Batak, Alvin Plantinga’nın Tanrı Anlayışı, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul 2007
 2. Tamer Yıldırım, Feuerbach’ın Din Felsefesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul 2008.
 3. Ayşe Taşkent, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim dalı, İslam Felsefesi Bilim dalı, İstanbul 2009
 4. Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim dalı, İslam Felsefesi Bilim dalı, İstanbul 2009
 5. Hatice Toksöz, İbn Sînâ Felsefesinin Teleolojik Boyutları, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2010.
 6. Muharrem Hafız, Din Felsefesi Açısından Kutsal – Sanat İlişkisi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul 2012.
 7. Muhammet Özdemir, Gazzâli’nin Tehâfütü’l-Felâsife Adlı Eserinde “Üç Mesele”nin Ortaya Konuluşu ve İbn Sînâ’nın Görüşleriyle Mukayesesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, İstanbul 2012.
 8. Tuğba Torun, Evrimci Ahlâk Felsefesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,İlahiyat Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı 2013.
 9. Hacı Kaya, İbn Sînâ’da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı 2013.

Devam Eden Doktora Tez Danışmanlıkları

 1. Fulya İbanoğlu, II. Meşrutiyette Terakki Kavramı, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı
 2. Osman Baş, John Rawls’un Düşüncesinde Siyasal Liberalizm ve Dini Özgürlükler, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı
 3. Emrullah Bulut, Fahreddin Razi’de Nefs Problemi, İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı.
 4. Güngör, Saim Güngör, Sirâceddin el-Urmevî’ye ait Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât’ın İşârât Şerhleri Geleneğindeki Yeri ve Metin Tahkîki. M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi Bilim Dalı.