Makaleler

 1. Fârâbî’den Taşköprîzâde’ye: Uygarlık, Din ve Bilim”, Akademik Araştırmalar Dergisi (Osmanlı Özel Sayısı), yıl.2, sayı. 4-5 (Şubat-Temmuz), İstanbul 2000, s.13-30.
 2. Gazzâlî’nin Felsefî Serüveniİslâmî Araştırmalar (Gazâlî Özel Sayısı), C. 13,sy.3-4, Ankara 2000, s.255-263.
 3. Kâtip Çelebi ve Bilimler: Keşfü’z-zünûn’un Mukaddimesinde ‘el-İlm’ Kavramı”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy.18, İstanbul 2000, s. 79-99
 4. Bir Reddiyenin Anatomisi: İbn Hazm’a Nisbet Edilen er-Redd ‘ale’l-Kindî el- feylesûf  Adlı Risalenin Tahlili”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , sy. 3, Adapazarı 2001, s. 23-40.
 5. Hangi Oksidantalizm?”  Marife: Bilimsel Birikim Dergisi, (Oksidantalizm Özel Sayısı), yıl:6, sayı:3, 2007, s. 437-452.

Sempozyum Kitaplarında Yayınlanmış Bildiriler

 1. İslam ve Bilim Tartışmalarında Temel YaklaşımlarBilgi, Bilim ve İslâm II, İSAV Yayınları, İstanbul 1992, s.18-29.
 2. Yitirilmiş Hikmeti Ararken: İslam Felsefesinin Günümüzdeki Anlamı”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, sy. 10, İstanbul 2001/1,    s.89-98
 3. Kur’ân’ı Anlama Yolunda Felsefî Tecrübenin Rolü ve Değeri”,  Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-II, İstanbul 2001, s. 161-168.
 4. Üç Perspektif: Kelâm, Felsefe, Tasavvuf”, İslam Felsefesinin Sorunları, Elis Yayınları, Ankara 2003, s. 19-36.
 5. Fizik Varlığın Ötesinde: Gayb Kavramı Felsefî Açıdan Nasıl Ele Alınabilir?”, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-IV (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II),  İsav/Ensar Neşriyat, İstanbul 2004, s. 215-243.
 6. Doğu ve Batı Dillerinden Türkçeye Yapılan Tercümelerin Getirdiği Sorunlar”, Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi 31 Ekim-02 Kasım 2003 Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2004, s. 53-64.
 7. Seyyid Hüseyin Nasr’da Gelenek, Tasavvuf ve Dinî Çoğulculuk”, (Mahmut Erol Kılıç ve Adnan Aslan ile birlikte),  Notlar 1: Seyyid Hüseyin Nasr’da Gelenek, Tasavvuf ve Dinî Çoğulculuk, Bilim ve Sanat Vakfı: Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul  2004, 62 sayfa.
 8.  “Fârâbî’nin Felsefesinde Sosyo-politik, Entelektüel ve Dinî Hayatın Bütünlüğü”, Uluslar arası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, Ankara 2005, s. 283-294.
 9. İslam Felsefesinde Metodoloji Problemleri”, İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 1, İsav/Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, s.153-163.
 10. Tasavvufta Metodoloji Problemleri”, İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 2, İsav/Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, s.1087-1095.
 11. “İbn Sina Felsefesinde İrade ve Fiil”, İng. “Will and Action in Avicenna’s Thought” (Doç. Dr. Ali Durusoy ile birlikte), Istanbul International Seminar: Human Act According to Aristotle, Ibn Sina, Ibn Rushd, Tommaso d’Aquino, Torino 2007, s. 55-64, İng. s. 75-85.
 12. “‘Ulûm-ı Akliye Lüzûmun Beyânındadır’: Kâtip Çelebi’deki Aklî İlimler Vurgusunun Geleneksel ve Güncel Anlamı”, Vefatının 350. Yılında Kâtip Çelebi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültür A.Ş., İstanbul 2008 (Kasım), s. 77-86.
 13. İslam Felsefesi Hangi Anlamda Özgündür?”, İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, Ankara: Elis Yayınları 2009, s. 29-46.
 14. “İslam ve Felsefe: Çatışma mı Uzlaşma mı?” (Doç. Dr. Fehrullah Terkan ileTartışmalı Panel), Din Felsefesi Derneği Konferansları, 27 Kasım 2008, M.Ü. İlahiyat Fakültesi, N. Sevil Salonu, İstanbul. (PDF formatında yayımlanmış metin İçin Din Felsefecileri Derneği’nin resmi sitesine bakınız http://www.dfd.org.tr)
 15. “Makâmâtü’l-Ârifîn: İbn Sînâ Felsefesinde Mistik Terminoloji Sorunu”, Uluslar arası İbn Sina Sempozyumu, Bildiriler, Kültür A.Ş., İstanbul 2008, C.I, s.31-52
 16. “Yeni Bir Ahlâkî Bilgeliğe Doğru: İslâm Ahlâkının Nazarî Boyutları Üzerine Bazı Mülâhazalar”, Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları İSAV/ Ensar Neşriyat, İstanbul 2009, s. 137-178.
 17. Farabi Cane Demokratiya / Farabi ve Demokrasi“, Khazırgı Alemdegi İslam: Damu Barısı Men Bolaşagı / Günümüz Dünyasında İslam: Gelişmesi ve Geleceği içinde (ed. H.C. Baytenova, İ. Çelebi), Alfarabi Kazak Milli Üniversitesi Yayını, Almatı, Kazakistan 2012, s. 228-235, 235-245.
 18. “Engelli Olmak Üzerine Etik Düşünceler“, Din, Felsefe ve Bilim Işığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri: 5-6 Nisan 2012 içinde, (ed. Mehmet Mazak), Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür Yayın No.11, İstanbul 2012, s.132-146.
 19. “Gelenek ve Klasik Kavramları Türk Felsefi Düşünce Tarihi Bakımından Ne İfade Eder?”  Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği (ed. Prof. Dr. Şafak Ural, Arzu İbişi Temelli ve diğerleri), İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2012, No. 5056, s. 175-194.
 20. Felsefe ile Tasavvuf Arasında: Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envâr‘ında Entelektüel Perspektifler“, 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu (7-9 Ekim 2011 İstanbul), Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı Bildirileri, İstanbul 2012, s. 507-533.
 21. “Fârâbî Felsefesinde Kent ve Din ”, Kazakistan ve Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi (Çalıştay), 27-29 Aralık 2011, Türkçe-Kazakça neşir, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları: İstanbul 2013, s. 314-340, Kazakça çevirisi, s. 341-371.
 22. René Guénon’dan Seyyid Hüseyin Nasr’a: Gelenekselci Ekole Ait Öğretilerin Türkiye’ye İntikali ve Algılanış Biçimleri”, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi, Sempozyum Tebliğleri, nşr. İsmail Kara, Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi Kültür yayınları:İstanbul 2013, s. 404-448.
 23. İslam Entelektüel Geleneğinde Estetik Perspektifler”, İslâm Sanat ve Estetik: Dinî Yayınlar Kongresi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2014, s. 62-68; bk. “İslam Entelektüel Geleneğinde Estetik Perspektifler”,  VI. Dînî Yayınlar Kongresi: İslâm, Sanat ve Estetik, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2014, s. 91-104.
 24. el-Ulûmu’l-Felsefiyye: İslam Entelektüel Geleneğinde  Felsefenin Bilim Olarak Kavranışı Üzerine“, Akademide Felsefe, Hikmet ve Din, ed. Bayram Ali Çetinkaya, Ankara: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları 2014, s. 403-420; aynı metin daha sonra şu hacimli eserin giriş yazıları bölümünde yeniden yayınladı: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, I-X. Cilt, ed. Bayram Ali Çetinkaya, 1. bs., İstanbul: İnsan Yayınları 2015, I. Cilt, s. 309-332.
 25. İslâm Felsefesi ve Akademik Değeri Üzerine”, Türkiye’de İslam Felsefesi Araştırmalarının Seyri: Kazanımlar, Öncelikler, Sorunlar, ed. M. Nurullah Turan, İrfan karadeniz, Enver Şahin, Ankara: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları 2016, s.37-55.
 26. Alternatif Metafizikler: Bir Osmanlı Klasiğinde Kelâm, Felsefe ve Tasavvuf”, Osmanlı’da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim, ed. Fuat Aydın, Mükerrem Bedizel Aydın, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER), İstanbul: MahyaYayıncılık 2016, S. 21-48.

 

Sempozyum Kitaplarında Yayınlanmamış Bildiriler

 1. İbn Rüşd’te Felsefî Otorite Fikri”, Uluslararası Sempozyum: Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd, 11-13 Aralık 1998, İSAM, İstanbul.
 2.  Taşköprîzâde’de İlmî ve Felsefî Perspektifler” Uluslararası Sempozyum: Kuruluşunun 700. Yılı Münasebetiyle Osmanlı Devletinde Bilim ve Düşünce, 5-6 Şubat 1999 Goethe Enstitüsü, İstanbul.
 3. Bursevî’nin Metafiziğinde Teleolojik Boyut”, I. Uluslararası İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2000, Kent Hotel, Bursa.
 4. Medeniyetler Arası Diyalogun Bir İmkânı Olarak İslam Felsefesi”, AB Sürecindeİslâm Düşüncesinden Batı Düşüncesine, Uluslararası sempozyum, 22 Şubat 2004, CRR Konser Salonu, Harbiye, İstanbul.
 5. Tasavvuf ve Nedensellik: İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhât’ında “İllet” ve “Sebeb” Terimlerinin Vahdet-i Vücûd Metafiziği Açısından Ele Alınışı”, Metafizik Toplantıları IV: İslam Düşüncesinde Nedensellik, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, İstanbul 2007.
 6. “İbn Rüşd Felsefesinde İman-Akıl İlişkisi”, Uluslar arası Müslüman-Hristiyan Diyalog Sempozyumu VI:  İslam ve Hristiyanlıkta İman Akıl İlişkisi, 24-25 Ekim2008, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, P.I.S.A.I ve Roma Gregoriana Üniversitesi öğretim üyeleri ortak katılımıyla, Saint Etienne Misafirhanesi konferans salonu,Yeşilköy, İstanbul.
 7. “İlâhiyat Araştırmalarının Türk Bilim, Kültür ve Düşünce Hayatına Katkıları: M.Ü: İlâhiyat Fakültesi Örneği” İhtiyaç ve Beklentiler Açısından Türkiye’de İlâhiyat Fakülteleri, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi 50. Yıl Kutlama Etkinlikleri: Ulusal Sempozyum, 19 Kasım 2009 Fakülte Kültür Merkezi Konferans Salonu.
 8. İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Eğitimi”,  Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi Çalıştayı, Unesco Türkiye Milli Komitesi ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle, 30-31 Nisan 2012, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi.

Editörlük

1.  Ebu’l-Hasan el-Âmirî, Kitâbü’l-Emed ale’l-Ebed: Sosnsuzluk Peşinde (Metin-Çeviri), trc. Yakup Kara, Editör: İlhan Kutluer, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları: İstanbul 2013.

2. Yahya ibn Adî, Tehzîbü’l-Ahlâk: Ahlâk Eğitimi, (Metin-Çeviri), trc. Harun Kuşl, Editör: İlhan Kutluer,Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları: İstanbul 2013.

3. Şemseddîn eş-Şehrezûrî, Nüzhetü’l-ervâh ve ravzatü’l-efrâh: Bilgelerin Tarihi ve Özdeyişleri, trc. Eşref Altaş, Editör: İlhan Kutluer,Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları: İstanbul 2015.

 

 

 

♦♦♦

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir